Andrologie a sexuologie

Onemocnění mužských reprodukčních orgánů.

Andrologie

Andrologie je definována jako odvětví vědy a medicíny, zabývající se mužskými reprodukčními orgány, a jejich onemocněními. V této definici jsou zahrnuta všechna příbuzná odvětví vědy. Kromě reprodukčních problémů se andrologie zabývá problémy s erektilními funkcemi a dalšími problémy v oblasti penisu, varlat a prostaty. Vzhledem k výrazným změnám demografické „věkové pyramidy“ přibývá v posledních letech andrologii péče o stárnoucí muže.

Sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob.

Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním. Jedná se tedy o obory příbuzné, částečně se překrývající, kdy sexuologie znamená pojem širší než andrologie.

Andrologické poradenství v naší ambulanci běžně poskytujeme. Sexuologie je orientována více psychologicky, je vyhraněna jako samostatný lékařský obor kromě ČR v nemnoha zemích. Česká škola lékařské sexuologie má jednu z nejdelších tradicí v celosvětovém kontextu. V zahraničí se jedná často o oblast, na kterou se specializují někteří psychologové.

U nás jde o nástavbovou atestaci na obor psychiatrie, gynekologie a urologie. Většina našich sexuologů jsou původním vzděláním psychiatři a gynekologové. MUDr. Jiří Poněšický, FEBU, patří k několika málo českým urologům, kteří mají vzdělání i v sexuologii.